Phone+371 25605770
e-mail
mapatbrīvošanas aleja 112 rēzekne, latvija, lv-4601

Lietošanas noteikumi

Terminu apraksts

Klients – fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.MajasDators.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā www.MajasDators.lv iegādātās preces klients izmanto savam personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.
Pārdevējs – www.MajasDators.lv, SIA "LatInSoft".
Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.MajasDators.lv . Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi.
Vietne – www.MajasDators.lv
Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tik piedāvāta pārdošanai vietnē.
Pasūtījums - pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.
Piegādes dienests - Pārdevējam piederošs Servisa dienests, kurš realizē trešo personu preču piegādes Klientam pakalpojuma kontroli.
Klientu apkalpošanas dienests – Pārdevējam piederošs Servisa dienests, kurš veic Klienta vietnē izdarīto pasūtījumu kontroli un apstrādi.
Arējā vietne – citas vietnes interneta tīklā, atsauces uz kurām tiek izvietotas vietnē www.MajasDators.lv

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Vietnes īpašnieks un administrators ir SIA "LatInSoft" .
1.2. Pasūtot preci ar interneta veikala www.MajasDators.lv starpniecību, Klients piekrīt preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.3. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietota informācija par preci ir publiskā oferta.
1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
1.5. Distances līgums. Distances līgums ir vienošanās starp Patērētāju un Pārdevēju, pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.
1.6. Distances līguma spēkā stāšanās. Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko Patērētājs ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.
1.7. Distances līguma izpildes laiks. Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Patērētāja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Patērētāja pasūtītā prece nav pieejama, tad Pārdevēja pienākums ir informēt par to Patērētāju. Tādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Patērētājam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.
1.8. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

2. Reģistrācija

2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Klientam ar reģistrācijas vietnē.
2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.
2.3. Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja registrācijas formā. Ja Klientam radušās aizdomās par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot vēstuli ar elektroniskā pasta starpniecību Klientu apkalpošanas dienestam. Vēstuli ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītas elektroniskās adreses.

3. Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi

3.1. Klients var noformēt Pasūtījumu pa telefonu vai patstāvīgi, izmantojot Pasūtījuma noformēšanas formu vietnē. Detalizētāk Pasūtījuma noformēšana ir aprakstīta sadaļā „Kā pasūtīt?” (Pasūtījuma noformēšana)
3.2. Noformējot pasūtījumu, Klients norāda sekojošo informāciju:

  • Klienta un/vai Pasūtījuma Saņēmēja vārds, uzvārds. 
  • Piegādes adrese 
  • Kontakttālrunis 
  • Elektroniskā pasta adrese 

3.3. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma statusu. Pasūtījuma statuss norāda uz to, kura apstrādes posmā atrodas Klienta pasūtījums.
3.4. Ja Klients noformēja preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā prece būs pieejama Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 7 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo pasūtījumu.
3.5. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Klienta puses, no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.
3.6. Vietnē izvietoti informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.
3.7. Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Pasūtījumā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja reģistrējoties vietnē.
3.8. Gadījumos, kad klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet nenosūtīta vai nepiegādāta Pasūtījuma, anulētā Pasūtījuma summa tiek atgriezta klientam.
3.9. Interneta veikala www.MajasDators.lv ievietotam preču aprakstam ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksts var neatbilst pircēja informatīvo pieprasījumu kritērijiem.
3.10. Interneta veikala www.MajasDators.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu pircēja displejā.

4. Piegāde

4.1. Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem.
4.2. Pārdevējs dara visu no tā atkarīgu, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami Preces piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ.
4.3. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu.
4.4. Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecnājumu vai kompensāciju.
4.5. Piegādes veidi ir norādīti vietnē sadaļā "Piegāde".
4.6. Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.

5. Preces apmaksa

5.1. Visas cenas, kuras ir interneta veikalā tiek norādītas latos ar pievienotās vērtības nodokli. Pircējam piegādes izdevumi netiek iekļauti preces cenā. Gadījumā, ja tika norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Klientu lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Pasūtījumu. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums tika apmaksāts, Pārdevējs atgriež apmaksas summu.
5.2. Apmaksas veidi tika aprakstīti veidnē sadaļā "Apmaksa".
5.3 Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam.
5.4. Pasūtījuma apmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu.
5.5. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientam atlaides Precei un piedāvāt Klientam piedalīties speciālās akcijās. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

6. Preces atgriešana

6.1. Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģināls iesaiņojums un marķējums.
6.2. Gadījumā, ja Klientam ir atteikuma tiesības no Preces, un viņš atsakās no iegādātās Preces 6.1.apakšpunkta kārtībā: Pārdevējs izmaksā pilnu atgrieztas Preces vērtību, izņemot šīs Preces piegādes izmaksas.
6.3. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Pircēja Preci vai dažos gadījumos ieturēt kompensāciju, ja Prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pēdas, piemēram: skrāpējumi un līdzīgi defekti.
6.4. Klientam ir tiesības 14 dienu laikā no Preces saņemšanas apmainīt iegādāto Preci pret analoģisko, ja šīs Preces gabarīti, krāsa, forma, izmēri vai komplektācija neapmierina Klientu pie nosacījuma, ka ir saglabāts Preces ārējais izskats, patēriņa īpašības un tās oriģināliesaiņojums. Par analoģiskās preces piegādi no Klienta tiek iekasēta papildus samaksa.
6.5. Ja uz brīdi, kad Klients atgriež Preci apmaiņas nolūkos, Pārdevēja rīcībā nav analoģiskās Preces, Klients ir tiesīgs atteikties no šo Noteikumu izpildes un prasīt Preces vērtības atgriešanu.
6.6. Naudas līdzekļi tiek atgriezti Klientam tādā veidā, kādu Klients izmantoja apmaksājot Pasūtījumu, vai pēc Klienta rakstiskā iesnieguma naudas līdzekļi var tikt pārskaitīti uz Klienta norādītajiem rekvizītiem ar nosacījumu, ka Pārdevējam šāda iespēja ir.
6.7. Gadījumā, kad naudas līdzekļu atgriešana Klientam notiek vienlaikus ar Preces atgriešanu, Pārdevējs atgriež norādīto summu veidā, kas ir analoģisks maksājuma saņemšanas veidam.
6.8. Ar detalizētu informāciju par naudas līdzekļu atgriešanas kārtību var iepazīties veidnē sadaļā "Garantija" un «Informācija klientiem».
6.9. Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošības saglabāšanu visā tiesību uz atteikumu termiņa tecējuma laikā.
6.10. Ar Preces lietošanas uzsākšanu Paterētājs apliecina to, ka Prece atbilsts pasūtītai un nav atgriežama.

7. Intelektuālais īpašums

7.1. Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietoti zīmolu, preču zīmju nosaukumi un logotipi pieder to īpašniekiem.

8. Garantijas un atbildība

8.1. Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.
8.2. Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.
8.3. Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Klientu trešajām personām.
8.4. Sīkāku informāciju par garantiju var iegūt interneta veikala vietnes sadaļā „Garantija”.

9. Personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība

9.1. Klienta informācijas sniegšana.
9.1.1. Reģistrējoties vietnē, Klients sniedz šādu informāciju:

  • Vārds, Uzvārds; 
  • Elektroniskā pasta adrese; 
  • Kontakttālruņa numurs; 
  • Preces piegādes adrese; 
  • Parole piekļuvei vietnei. 

9.2. Klienta sniegtās informācijas izmantošana.
9.2.1. Pārdevējs izmanto Klienta informāciju ar nolūku:
Klienta reģistrācijai vietnē;
Savu saistību izpilde attiecībā pret Klientu;
Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;
Klienta informēšanai par kolekcijas papildinājumiem vai veiktajām akcijām.
9.2.2. Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Klientam reklāmas un informatīvo paziņojumu. Ja Klients nevēlās saņemt no Pārdevēja šāda satura paziņojumus, viņš var nosūtīt attiecīgu paziņojumu ar elektronisko pastu pēc adreses: MajasDators@latinsoft.lv
9.3. Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana.
9.3.1. Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas par Klientu nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei.
9.3.2. Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.
9.3.3. Pārdevējam ir tiesības izmantot „Cookes”, tehnoloģiju. „Cookes” nesatur konfidenciālo informāciju un netiek nodota trešajām personām.
9.3.4. Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes www.luki.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.
9.4. Pārdevējs nenes atbildību par Klienta vietnē publiskajā formā sniegto informāciju.

10. Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Klients telefoniski vai izmantojot formu "Sazināties ar mums", vēršas uz Klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
10.3. Ja tiesa atzīs par spēkā neesošu kādu no minēto Noteikumu punktu, tas nenozīmē, ka pārējie šo Noteikumu punkti uzskatāmi par spēkā neesošiem.